دات نت نیوک
X
GO

کتاب تناسب برای کارکرد

کتاب تناسب برای کارکرد توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مفهوم تناسب با هدف
     1-1. ساخت و کارهای تعمیراتی
     2-1. یافتن عیوب در حین سرویس دهی
2. شکست
     1-2. روش های تخمین مکانیک شکست
     2-2. دیاگرام تخمین شکست
     3-2. کاربرد روش های تخمین شکست
3. طراحی خستگی
     1-3. روش های تخمین مکانیک شکست بر اساس خستگی
4. ترک خوردگی محیطی
     1-4. جلوگیری از رشد بیشتر ترک
     2-4. پیش بینی عمر باقیمانده
     3-4. نشتی قبل از شکست
     4-4. پایش در حین سرویس
5. خزش دمای بالا
     1-5. معیار 1: تکنیک های محاسباتی
     2-5. معیار 2: تکنیک های غیرمخرب
          1-2-5. اندازه گیری های پایش کرنش
          2-2-5. تکنیک هایی بر اساس سختی برای تخمین خسارت خزش
          3-2-5. روش های متالوگرافی
     3-5. آزمایش های مخرب
          1-3-5. آزمایش های خزشی
          2-3-5. مطالعات رشد ترک
6. مزایای مفهوم تناسب با سرویس
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »