دات نت نیوک
X
GO

کتاب ترک در جوشکاری

کتاب ترک در جوشکاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. ترک گرم یا فوق خط انجماد - ترک انجمادی
     1-2. ترک در چاله جوش
     2-2. ترک گرم در منطقه مجاور جوش (HAZ)
     3-2. ترک گرم ناشی از حضور ترکیبات زودگداز
     4-2. اندازه گیری حساسیت به ترک گرم
          1-4-2. آزمایش Houldcroft
          2-4-2. آزمایش Varsetraint
          3-4-2. آزمایش MISO
     5-2. پیشگیری از ترک انجمادی
          1-5-2. کنترل ترکیب شیمیایی فلز جوش
          2-5-2. کنترل ساختار انجمادی
          3-5-2. شرایط جوشکاری مطلوب
3. ترک سرد
     1-3. تاثیر سخت شدن منطقه مجاور جوش (میکرو ساختار ترد)
     2-3. تاثیر تنش های باقیمانده و واکنشی
     3-3. تاثیر هیدروژن
          1-3-3. جذب، نفوذ و متصاعد شدن هیدروژن
          2-3-3. مکانیزم شکنندگی ناشی از هیدروژن
          3-3-3. ترک ناشی از هیدروژن (HIC)
          4-3-3. اندازه گیری حساسیت به ترک هیدروژنی
     4-3. پیشگیری از ترک هیدروژنی
4. ترک خوردگی بازگرمی
     1-4. اندازه گیری حساسیت به ترک خوردگی بازگرمی
     2-4. پیشگیری از ترک خوردگی بازگرمی
5. پارگی لایه ای
     1-5. اندازه گیری حساسیت به پارگی لایه ای
     2-5. پیشگیری از پارگی لایه ای
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »