دات نت نیوک
X
GO

کتاب بررسی های غیرمخرب

کتاب بررسی های غیرمخرب توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان و متخصصان فعال در زمینه بازرسی و آزمون های غیرمخرب (NDT) قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. کیفیت جوش
     1-2. مفهوم کیفیت جوش
     2-2. انتخاب کیفیت جوش
3. ناپیوستگی در جوش
     1-3. طبقه بندی ناپیوستگی ها
          1-1-3. ناپیوستگی های مربوط به فرایند مواد
          2-1-3. موقعیت به وجود آمدن عیوب
     2-3. ناپیوستگی های جوش ذوبی
     3-3. ناپیوستگی های فلز پایه
     4-3. اختلافات ابعادی
4. علل و راه حل های ناپیوستگی های جوش ذوبی
5. روش های بازرسی غیرمخرب
     1-5. مفهوم بازرسی غیرمخرب
     2-5. انتخاب روش های بازرسی غیرمخرب
     3-5. بازرسی چشمی
          1-3-5. معرفی روش
          2-3-5. تجهیزات
          3-3-5. بازرسی قبل از جوشکاری
          4-3-5. بازرسی در حین جوشکاری
          5-3-5. بازرسی بعد از جوشکاری
     4-5. بازرسی به روش مایعات نافذ
          1-4-5. معرفی روش
          2-4-5. کاربردها
          3-4-5. مزایا و محدودیت ها
          4-4-5. اصول فیزیکی
          5-4-5. طبقه بندی روش های مایعات نافذ
          6-4-5. مواد مورد استفاده در بازرسی با مواد نافذ
          7-4-5. تجهیزات مورد نیاز
          8-4-5. انتخاب روش بازرسی مایع نافذ
          9-4-5. مراحل انجام بازرسی
          10-4-5. آموزش و صدور گواهینامه برای پرسنل
          11-4-5. بازرسی و ارزیابی
          12-4-5. مشخصات فنی و استانداردها
     5-5. بازرسی به روش ذرات مغناطیس
          1-5-5. معرفی روش
          2-5-5. مزایا
          3-5-5. محدودیت ها
          4-5-5. تعریف میدان مغناطیسی
          5-5-5. جهت گیری میدان مغناطیسی
          6-5-5. جریان مغناطیس کننده
          7-5-5. تجهیزات
          8-5-5. روش های ایجاد میدان مغناطیسی
               1-8-5-5. یوک ها
               2-8-5-5. سیم پیچ ها
               3-8-5-5. هادی های مرکزی
               4-8-5-5. روش تماس مستقیم
               5-8-5-5. پرادهای تماسی
          9-5-5. روش های مغناطیسی کردن
               1-9-5-5. مغناطیسی کردن دایره ای
               2-9-5-5. مغناطیسی کردن طولی
               3-9-5-5. مغناطیسی کردن موضعی
          10-5-5. ترتیب عملیات
               1-10-5-5. مغناطیسی کردن پیوسته
               2-10-5-5. مغناطیسی کردن پسماند
          11-5-5. نفوذپذیری مواد مغناطیسی
          12-5-5. هیسترزیس (پسماند) مغناطیسی
          13-5-5. ذرات مغناطیسی و مایعات معلق کننده
               1-13-5-5. خواص مغناطیسی
               2-13-5-5. اثر اندازه ذرات
               3-13-5-5. اثر شکل ذرات
               4-13-5-5. قابلیت رویت و کنتراست
               5-13-5-5. انواع ذرات مغناطیسی
          14-5-5. نورهای ماورای بنفش
          15-5-5. ناپیوستگی های قابل تشخیص
          16-5-5. نشانه های غیرمرتبط
               1-16-5-5. منابع نشانه های غیرمرتبط
               2-16-5-5. تشخیص نشانه های مرتبط از غیرمرتبط
          17-5-5. دستورالعمل های عمومی برای بازرسی با ذرات مغناطیس
               1-17-5-5. نوع جریان
               2-17-5-5. روش مغناطیسی کردن
               3-17-5-5. جهت مغناطیسی کردن
               4-17-5-5. شدت جریان اعمالی
               5-17-5-5. تجهیزات
          18-5-5. رده بندی روش های مغناطیس سازی
          19-5-5. بازرسی فلزات جوش
          20-5-5. مغناطیس زدایی
               1-20-5-5. دلایل مغناطیس زدایی
               2-20-5-5. دلایل عدم مغناطیس زدایی
               3-20-5-5. حدود مغناطیس زدایی
               4-20-5-5. رده بندی روش های مغناطیس زدایی
          21-5-5. کاربردها
          22-5-5. تفسیر آثار ناپیوستگی ها
          23-5-5. استانداردها و مشخصات فنی
          24-5-5. ثبت نتایج
     6-5. بازرسی به روش آلتراسونیک
          1-6-5. معرفی روش
          2-6-5. مزایا
          3-6-5. محدودیت ها
          4-6-5. تجهیزات الکترونیک
               1-4-6-5. منبع توان
               2-4-6-5. مدار پالسر
               3-4-6-5. پروب
               4-4-6-5. مدارهای دریافت - تقویت
               5-4-6-5. اسیلوسکوپ
               6-4-6-5. ساعت
               7-4-6-5. مدارهای Gating, Signal - Conditioning
               8-4-6-5. تجهیزات پردازش تصویر و داده ها
          5-6-5. عناصر ترنسدیوسر
          6-6-5. کوپلنت ها
          7-6-5. پوب
          8-6-5. خواص عمومی امواج آلتراسونیک
               1-8-6-5. شکل موج
               2-8-6-5. انتشار موج
          9-6-5. متغییر های اصلی در بازرسی آلتراسونیک
               1-9-6-5. فرکانس
               2-9-6-5. امپدانس آکوستیک
               3-9-6-5. زاویه برخورد
               4-9-6-5. زاویه بحرانی
               5-9-6-5. شدت باریکه
          10-6-5. تضعیف باریکه های آلتراسونیک
               1-10-6-5. اثرات امپدانس آکوستیک
               2-10-6-5. جذب
               3-10-6-5. پراکندگی
               4-10-6-5. تفرق
               5-10-6-5. اثرات میدان نزدیک و میدان دور
               6-10-6-5. واگرایی باریکه
          11-6-5. روش های اصلی بازرسی با امواج آلتراسونیک
               1-11-6-5. روش انعکاس امواج
               2-11-6-5. روش عبور امواج
          12-6-5. کاربردها
          13-6-5. استاندارهای بازرسی
          14-6-5. بلوک های مرجع استاندارد
          15-6-5. کالیبراسیون
          16-6-5. دستورالعمل تست
          17-6-5. ارزیابی ناپیوستگی های جوش
          18-6-5. صلاحیت اپراتور
          19-6-5. گزارش
          20-6-5. بازرسی اتصالات جوشکاری شده
          21-6-5. بازرسی اتصالات پیوندی
     7-5. بازرسی به روش رادیوگرافی
          1-7-5. معرفی روش
          2-7-5. محدودیت ها
          3-7-5. اصول رادیوگرافی
               1-3-7-5. منابع تشعشع
               2-3-7-5. جسم مورد آزمایش
               3-3-7-5. تبدیل تصویر
          4-7-5. تولید اشعه ایکس
               1-4-7-5. منابع پرتو ایکس
               2-4-7-5. خنک کردن آند
               3-4-7-5. نقطه کانونی
               4-4-7-5. اندازه نقطه کانونی موثر
               5-4-7-5. انواع خاص دستگاه های پرتوی ایکس
               6-4-7-5. روش به دست آوردن اندازه نقطه کانونی
               7-4-7-5. مولدهای ولتاژ بالا
               8-4-7-5. مدار الکتریکی خود یکسو شده (نیم موج یکسو شده)
               9-4-7-5. پتانسیل ثابت
               10-4-7-5. دستگاه های تولید پرتو ایکس با انرژی بالا
               11-4-7-5. راندمان پرتو ایکس
          5-7-5. چشمه های رادیواکتیو
               1-5-7-5. رادیواکتیویته
               2-5-7-5. چشمه های رادیواکتیو طبیعی
               3-5-7-5. چشمه های رادیواکتیو مصنوعی
               4-5-7-5. نیمه عمر یک چشمه رادیواکتیو
               5-5-7-5. اکتیویته ویژه
               6-5-7-5. اکتیویته (قدرت چشمه)
               7-5-7-5. نشر پرتوی گامای ویژه
               8-5-7-5. مزایای استفاده از پرتوی گاما به جای پرتوهای ایکس در پرتونگاری
               9-5-7-5. معایب بکارگیری پرتوهای گاما
               10-5-7-5. روش های پرتونگاری با پرتو گاما
          6-7-5. تضعیف تشعشع الکترومغناطیس
               1-6-7-5. فرایندهای تضعیف اتمی
               2-6-7-5. جذب موثر اشعه ایکس
          7-7-5. اصول تشکیل سایه
               1-7-7-5. بزرگنمایی
               2-7-7-5. اعوجاج
               3-7-7-5. ناآشکاری هندسی
               4-7-7-5. شدت سایه و قانون عکس مربع
               5-7-7-5. تشعشع پراکنده
          8-7-5. محیط تبدیل تصویر
               1-8-7-5. فیلم پرتونگاری
               2-8-7-5. کاغذ رادیوگرافی
          9-7-5. رادیوگرافی آنی
               1-9-7-5. کاربردها
               2-9-7-5. مزایا و محدودیت ها
          10-7-5. انتخاب دید
               1-10-7-5. سایه های رادیوگرافی
          11-7-5. کیفیت تصویر رادیوگرافی
               1-11-7-5. کنتراست
               2-11-7-5. میزان وضوح
               3-11-7-5. حساسیت فیلم پرتونگاری
               4-11-7-5. حساسیت تشخیص عیوب
          12-7-5. علائم شناسایی و نفوذ سنج ها (شاخص های کیفیت تصویر)
               1-12-7-5. نفوذ سنج ها
               2-12-7-5. علائم مشخصه
               3-12-7-5. قرارگیری شاخص های شناسایی و نفوذسنج ها
          13-7-5. محاسبات پرتو افکنی
          14-7-5. انواع روش های پرتونگاری
               1-14-7-5. بازرسی مقاطع لوله ای
               2-14-7-5. بازرسی اشکال ساده
               3-14-7-5. بازرسی اشکال پیچیده
               4-14-7-5. بازرسی قطعات جوشکاری شده
          15-7-5. رادیوگرافر با صلاحیت
          16-7-5. مفسر فیلم
          17-7-5. ناپیوستگی های موجود در جوش
          18-7-5. استانداردهای پذیرش تصاویر رادیوگرافی
          19-7-5. اجزای تفسیر رادیوگرافی
          20-7-5. کاربردها
               1-20-7-5. تعمیق عمق عیوب و ناخالصی ها
               2-20-7-5. ضخامت سنجی به وسیله پرتونگاری
          21-7-5. ایمنی و حفاظت در برابر پرتوهای یونساز
               1-21-7-5. واحدهای اندازه گیری پرتوهای یونساز
               2-21-7-5. ابزارهای اندازه گیری تابش
               3-21-7-5. حداکثر سطوح مجاز تابش
               4-21-7-5. اصول پایه حفاظت در برابر تابش
               5-21-7-5. چشمه های پرتوزا
     8-5. سایر روش های بازرسی غیرمخرب
          1-8-5. بازرسی به روش جریان فوکو
               1-1-8-5. معرفی
               2-1-8-5. کاربردها
               3-1-8-5. جریان های فوکو
               4-1-8-5. خواص الکترومغناطیس سیم پیچ ها
               5-1-8-5. خواص جریان های فوکو
               6-1-8-5. اشباع جریان فوکو
               7-1-8-5. اثرات پوسته
               8-1-8-5. آزمون الکترومغناطیسی
               9-1-8-5. ناپیوستگی های قابل تشخیص
          2-8-5. تست نشر صوتی
               1-2-8-5. محل نشر صوتی
               2-2-8-5. کاربردها
               3-2-8-5. ثبت نتایج
          3-8-5. بازرسی حرارتی
          4-8-5. تست نشتی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »