دات نت نیوک
X
GO

کتاب ایمنی و بهداشت در جوشکاری

کتاب ایمنی و بهداشت در جوشکاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. کلیات ایمنی در جوشکاری
     1-1. مقدمه
     2-1. پشتیبانی مدیریت
     3-1. آموزش
     4-1. پاکسازی عمومی محیط کار
     5-1. حفاظت در محل های عمومی
          1-5-1. صفحه های محافظ
          2-5-1. بازتاب پذیری دیوار
     6-1. نمایش برای عموم
     7-1. سیستم مجوز انجام عملیات با دمای بالا
2. خطر آتش سوزی و انفجار
     1-2. آتش سوزی
     2-2. انفجار
3. سوختگی و تشعشع
     1-3. حفاظت از چشم و صورت
     2-3. لباس های محافظ
4. آلودگی ها (دود، گاز، بخار و غبار)
     1-4. جوشکاری قوسی
          1-1-4. طبیعت و منابع تولید دود و بخار
          2-1-4. عوامل موثر در نرخ تولید دود و گاز
     2-4. جوشکاری و برشکاری با شعله
     3-4. عوامل موثر بر قرار گرفتن در معرض دود و بخار
          1-3-4. موقعیت سر
          2-3-4. نوع تهویه
          3-3-4. اندازه کارگاه
          4-3-4. تعداد جوشکارها
          5-3-4. طراحی کلاه ایمنی جوشکاری
          6-3-4. فلز پایه و شرایط سطحی آن
     4-4. تهویه
          1-4-4. تهویه عمومی
          2-4-4. تهویه موضعی
          3-4-4. تجهیزات حفاظتی تنفسی
     5-4. شرایط خاص تهویه
          1-5-4. جوشکاری در فضای محدود
          2-5-4. جوشکاری محفظه ها
          3-5-4. مواد بسیار سمی
          4-5-4. ترکیبات فلوئوردار
          5-5-4. روی
          6-5-4. ترکیبات تمیزکننده
          7-5-4. هیدروکربن های کلردار
          8-5-4. برشکاری فولاد زنگ نزن
     6-4. اندازه گیری میزان در معرض بودن
5. سر و صدا
6. ایمنی الکتریکی
     1-6. شوک الکتریکی
          1-1-6. مکانیزم شوک
          2-1-6. منابع شوک
     2-6. انتخاب تجهیزات
     3-6. آموزش پرسنل
     4-6. نصب
     5-6. اتصال به زمین
     6-6. کابل ها و اتصالات
     7-6. عملکرد
     8-6. انجام عملیات جوشکاری قوسی متعدد به صورت همزمان
     9-6. اصلاحات و نگهداری
     10-6. جلوگیری از آتش سوزی
7. اشتباه در کار با تجهیزات
8. بازرسی محل کار قبل از شروع عملیات
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »