دات نت نیوک
X
GO

کتاب اندازه گیری، کنترل و ثبت داده ها در جوشکاری

کتاب اندازه گیری، کنترل و ثبت داده ها در جوشکاری توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. اندازه گیری
     1-1. چرا باید در حین تولید اندازه گیری انجام شود؟
     2-1. تعاریف
     3-1. روش های اندازه گیری و نشان دادن نتایج
     4-1. راهنمای اندازه گیری
     5-1. خطا
          1-5-1. محاسبه خطا
          2-5-1. خطای ابزار (دقت، کلاس)
          3-5-1. خطای ناشی از کمیت تاثیر
2. اندازه گیری پارامترهای جوش
     1-2. انجام اندازه گیری
     2-2. نوع اندازه گیری
          1-2-2. سیگنال های با تکرار دوره ای
          2-2-2. سیگنال های انتقالی
          3-2-2. سیگنال های اتفاقی
     3-2. اندازه گیری در جوشکاری قوسی
          1-3-2. پارامترهای فرایند در جوشکاری قوسی بنا بر EN 288
          2-3-2. نصب تجهیزات اندازه گیری برای ثبت پارامترها در جوشکاری میگ / مگ (MIG / MAG)
          3-3-2. اندازه گیری جریان های بالا (DC، AC)
          4-3-2. ولتاژ جوشکاری
          5-3-2. سرعت تغذیه سیم
          6-3-2. نرخ جریان گاز محافظ
          7-3-2. دما
     4-2. ثبت و تحلیل پارامترهای فرایند
          1-4-2. ثبت کننده خطی
          2-4-2. اندازه گیری با استفاده از کامپیوتر
3. گزارش تست
4. کالیبره کردن تجهیزات برای جوشکاری
5. کنترل در جوشکاری
     1-5. سیستم های جوشکاری
          1-1-5. سیستم های دنبال کننده درز جوش
          2-1-5. کنترل طول قوس
          3-1-5. کنترل عمق نفوذ
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »