دات نت نیوک
X
GO

کتاب اصول متالوگرافی

کتاب اصول متالوگرافی توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. نگرشی بر خواص مواد
3. عوامل موثر ساختاری بر خواص ماکروسکوپی مواد
4. روش های تحقیق در ترکیب و ساختار مواد
5. آماده سازی نمونه برای میکروسکوپی نوری
     1-5. نمونه متالوگرافی
     2-5. برش و مقطع زدن
          1-2-5. برش مکانیکی
          2-2-5. برش با مشعل
          3-2-5. برش با قوس الکتریکی
          4-2-5. برش الکتروشیمیایی
     3-5. نمونه گیر
          1-3-5. مانت کردن
     4-5. علامت گذاری بر روی نمونه
     5-5. سمباده زنی و پرداخت کاری
          1-5-5. سمباده زنی و پرداخت کاری مکانیکی
               1-1-5-5. ترکیبات سنباده و پرداخت
               2-1-5-5. سمباده زنی و پرداخت کاری تز
               3-1-5-5. فشار، زمان و سرعت سمباده زنی و پرداخت کاری
               4-1-5-5. حرکت نمونه بر روی سطح ساینده
               5-1-5-5. اجزای مورد عمل در سنباده زنی و پرداخت کاری
          2-5-5. پرداخت کردن الکترولیتی
          3-5-5. پرداخت کاری الکترولیتی - مکانیکی
          4-5-5. پرداخت کاری شیمیایی
          5-5-5. نکاتی در زمینه سنباده زنی و پرداخت کاری
     6-5. تمیز کردن نمونه
     7-5. اچ کردن
          1-7-5. مفهوم اچ کردن
          2-7-5. انواع روش های اچ کردن
               1-2-7-5. اچ نوری
               2-2-7-5. اچ الکتروشیمیایی
               3-2-7-5. اچ فیزیکی
          3-7-5. نگهداری نمونه
          4-7-5. قابلیت تکرارپذیری در اچ کردن
     8-5. میکروسکوپ های نوری
          1-8-5. شناسایی میکروسکوپ های نوری و اجزای آن
          2-8-5. آزمایش میکروسکوپی (ریزنمایی)
          3-8-5. آزمایش ماکروسکوپی (درشت نمایی)
          4-8-5. برآورد اندازه دانه
               1-4-8-5. روش مقایسه ای
               2-4-8-5. روش سطح سنجی
               3-4-8-5. روش شمارش نقاط سه گانه
               4-4-8-5. استفاده از میانگین طول تقاطع خطی
               5-4-8-5. روش نقطه شماری
               6-4-8-5. اندازه دانه های غیر هم محور
6. متالوگرافی و کنترل فرایند جوشکاری
7. خصوصیات ویژه جوش ها
     1-7. جوش های یک پاس
     2-7. جوش های چند پاس
8. سیکل گرمایی جوش
9. ریزساختار حاصل از انجماد
     1-9. مورفولوژی دانه
     2-9. ریزساختار دانه
     3-9. یوتکتیک بین دندریتی
     4-9. عیوب حاصل از انجماد
10. دگرگونی های حالت جامد در فلز جوش
     1-10. فریت فلز جوش
     2-10. جوش های چند پاسه
     3-10. رسوب فلز جوش
11. منطقه متاثر از حرارت (HAZ)
12. منطقه ذوب جزئی
     1-12. منطقه درشت دانه
     2-12. منطقه ریزدانه
     3-12. منطقه میان بحرانی (Intercritical Region)
     4-12. منطقه زیربحرانی (Subcritical Region)
13. جوشکاری فلزات ناهمسان
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »