دات نت نیوک
X
GO

کتاب اصول خوردگی - سازوكارها، علل و روش های پيشگيرانه

کتاب اصول خوردگی - سازوكارها، علل و روش‌ های پيشگيرانه تالیف فيليپ ا. شوايتزر و ترجمه جناب آقای مهندس محمدرضا نفری منتشر شده و در دسترس مهندسان و فعالان صنعت خوردگی ایران قرار دارد. چاپ اول این کتاب در دو هزار نسخه و توسط انجمن خوردگی ایران (ICA) در سال 1393 به چاپ رسیده است.

 

سخن ناشر

انسان از قرن ها پيش با آثار زيان بار خوردگي در مبارزه بوده ولي تلاش ها جهت جلوگيری و به حداقل رسانيدن آن از قرن بيستم رو به فزوني گذاشته، تلاشي كه هم اكنون به‌صورت هزينه همه جانبه شتاب يافته و امروز اين امر مهم از طرف دانشگاه ها و كارشناسان صنعت به عنوان يك هدف اساسي مطمح نظر است.

«طراحي» و «گزينش» درست مواد و «آموزش» چند ركن اصلی مهار خوردگی است لذا چنانچه دو اصل اول درست انجام شود، امر مهم آموزش بايستی در واحدهای صنعتي در راس قرار گيرد و اگر اين امر به خوبی محقق شود، می توان در نهايت توقف ناخواسته توليد ناشی از خوردگی واحدهای صنعتی را به حداقل رسانيد. در شرايط فعلی صنعت از خوردگی به ويژه ناشی از مسائل آب دچار خسارات قابل توجهی می شود و اين در حالی است كه متاسفانه در خيلی از رشته های فنی دو موضوع فوق تنها به عنوان درس اختياری در دانشكده های فنی در نظر گرفته می شود، در صورتی كه وقايع اتفاقيه در امر خوردگی حكم می كند كه بايد هر دو مورد فوق جزو دروس اصلی باشند و اين امر امعان نظر بيشتر برنامه ريزان دانشكده های فنی را در اين خصوص می طلبد.

كتابی كه در پيش رو داريد حاوی اطلاعات با ارزش در ارتباط با امر مهم خوردگی با گرايش به خوردگی جوی، پوشرنگ ها (رنگ‌ها)، پوشش ها و آستری ها، توجه مخاطبان خوردگی را بر اهميت موضوع های فوق متمركز نموده و عنايت هرچه بيشتر به امر مهم خوردگی را به آن معطوف كرده است، از طرف ديگر هزينه های ناشی از خوردگی جوی و استفاده از پوشش ها از همه انواع خوردگی بيشتر است لذا مطالعة كتاب فوق به تمامی دانشجويان رشته های مهندسی و كارشناسان صنعتی مورد توصيه است و انجمن خوردگی ايران به عنوان يك انجمن علمی پيشقراول در ترويج علم خوردگی بر آن تأكيد دارد.

آقاي مهندس نفری از كارشناسان باتجربه و پيشكسوتان شناخته شده «صنعت نفت» و «انجمن خوردگی ايران» بر اين معضل اساسی وقوف كامل يافته اند و راسا به صورت خدماتی خودجوش، ظرف چند دهه اخير در اين راستا تأثيرگذار بوده اند، خدماتی كه همچنان در حال انجام است و می طلبد كه ساير كارشناسان عرصه های صنعتی در اين زمينه پيشقدم شوند تا با تداوم آن رسالت اهل علم هرچه بيشتر تحقق يابد.