دات نت نیوک
X
GO

کتاب آلیاژها و دیاگرام های فازی

کتاب آلیاژها و دیاگرام های فازی توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. ساختار آلیاژ
     1-1. مقدمه
     2-1. طبقه بندی آلیاژها
          1-2-1. فلز خالص
          2-2-1. ترکیب یا فاز آلیاژی واسطه
               1-2-2-1. ترکیب های بین فلزی یا ترکیب های ظرفیتی
               2-2-2-1. ترکیب های بین نشینی
               3-2-2-1. ترکیب های الکترونی
          3-2-1. محلول جامد
               1-3-2-1. محلول جامد جانشینی
               2-3-2-1. محلول جامد بین نشینی
2. نمودارهای فازی
     1-2. مقدمه
     2-2. نمودارهای دوتایی
          1-2-2. محورهای مختصات نمودارهای فاز
          2-2-2. نمودار نوع اول
          3-2-2. قانون اول - ترکیب شیمیایی فازها
          4-2-2. قانون دوم - مقادیر نسبی هر فاز
          5-2-2. سرد کردن یک آلیاژ محلول جامد در شرایط تعادل
          6-2-2. سرد کردن غیرتعادلی – مغزه بندی
          7-2-2. تغییرات نمودار نوع اول
          8-2-2. نمودار نوع دوم
          9-2-2. نمودار نوع سوم
          10-2-2. خواص سیستم های آلیاژی یوتکتیک
          11-2-2. نمودار نوع چهارم
          12-2-2. نمودار نوع پنجم
          13-2-2. نمودار نوع ششم
          14-2-2. نمودار نوع هفتم
     3-2. دگرگونی ها در حالت جامد
          1-3-2. آلوتروپی
          2-3-2. دگرگونی نظم و بی نظمی
          3-3-2. واکنش یوتکتوئید
          4-3-2. واکنش پریتکتوئید
     4-2. دیاگرام های سه تایی
          1-4-2. مقدمه
          2-4-2. روش تعیین ترکیب
          3-4-2. مطالعه مسیر سرد کردن در سیستم های سه جزئی
          4-4-2. خط الکمید
          5-4-2. مثلث ترکیبی
          6-4-2. سطح مقطع تک دما
          7-4-2. سیستم دارای ترکیب دو جزئی با ذوب نامتجانس
          8-4-2. واکنش های پریتکتیک و یوتکتیک در خلال سرد شدن
3. انجماد
     1-3. مقدمه
     2-3. جوانه زنی همگن
     3-3. جوانه زنی غیرهمگن
     4-3. انجماد آلیاژها
          1-4-3. انجماد آلیاژهای ساده به صورت محلول جامد
          2-4-3. انجماد آلیاژهای یوتکتیک
          3-4-3. انجماد آلیاژهای پریتکتیک
     5-3. رشد ساختار
          1-5-3. رشد صفحه ای
          2-5-3. رشد دندریتی
          3-5-3. رشد سلولی
     6-3. ساختارهای ریختگی
4. مکانیزم های استحکام دهی در آلیاژها
     1-4. استحکام دهی توسط مرز دانه
     2-4. سخت گردانی محلول جامد
     3-4. پدیده نقطه تسلیم
     4-4. پیرسازی کرنشی
     5-4. کار سرد
     6-4. استحکام دهی ناشی از ذرات ریز
          1-6-4. سخت گردانی رسوبی
          2-6-4. سخت گردانی انتشاری
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »