دات نت نیوک
X
GO

کتاب آلیاژهای آهن کربن

کتاب آلیاژهای آهن کربن توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان، متخصصان و سایر فعالان صنعت جوشکاری قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. ساختمان های کریستالی و خواص آهن خالص
     1-2. آهن آلفا
     2-2. آهن گاما
     3-2. آهن دلتا
3. کربن و ازت در محلول جامد آلفا و گاما
     1-3. نفوذ عناصر محلول در آهن
          1-1-3. اثر کربن
               1-1-1-3. آستنیت
               2-1-1-3. فریت
               3-1-1-3. فریت دلتا
               4-1-1-3. کاربید آهن
4. دیاگرام آهن - کربن
     1-4. ئماهای بحرانی در نمودار تعادلی Fe - C
     2-4. توزیع و اثرات عناصر آلیاژیدر فولادها
          1-2-4. فاز کاربید در فولادها
          2-2-4. اثرات عناصر آلیاژی بر روی فریت
          3-2-4. اثرات ناشی از تشکیل دهنده های جزئی
               1-3-2-4. اثر Si و Mn بر خواص فولاد
               2-3-2-4. فسفر در فولاد
               3-3-2-4. گوگرد در فولاد
               4-3-2-4. نیتروژن در فولاد
               5-3-2-4. اکسیژن در فولاد
               6-3-2-4. هیدروژن در فولاد
     3-4. فازها و ساختارهای تعادلی در نمودار تعادلی آهن - کربن
          1-3-4. دگرگونی یوتکتوئیدی
          2-3-4. ساختمان پرلیت
          3-3-4. تشکیل پرلیت
               1-3-3-4. اثر درجه حرارت بر روی استحاله پرلیتی
               2-3-3-4. اثر عناصر آلیاژی بر واکنش پرلیتی
          4-3-4. فازهای پرویوتکتوئید
               1-4-3-4. تشکیل فازهای پرویوتکتوئید
          5-3-4. مارتنزیت و بینیت
               1-5-3-4. مارتنزیت و استحاله مارتنزیتی
               2-5-3-4. سینتیک تشکیل مارتنزیت
               3-5-3-4. بینیت و استحاله بینیتی
               4-5-3-4. بینیت بالایی
               5-5-3-4. بینیت پایینی
     4-4. نمودارهای زمان - درجه حرارت - استحاله
          1-4-4. نمودارهای استحاله ایزوترم (IT)
          2-4-4. اصول استفاده از نمودارهای استحاله ایزوترمال
          3-4-4. نمودارهای استحاله در سرد کردن مداوم (CCT)
          4-4-4. اصول استفاده از نمودارهای استحاله غیرایزوترمال
          5-4-4. نمودارهای TTT برای فولادهای ساده کربنی غیریوتکتوئیدی
          6-4-4. نمودارهای TTT برای فولادهای آلیاژی
          7-4-4. نمودارهای CCT برای جوشکاری
     5-4. زمان سرد کردن t8/5
          1-5-4. محاسبه t8/5
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »