دات نت نیوک
X
GO

کتاب آزمون های مخرب

کتاب آزمون های مخرب توسط مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران گردآوری و تدوین شده و در دسترس مهندسان و متخصصان فعال در زمینه بازرسی و آزمون های غیرمخرب (NDT) قرار دارد.

 

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. آزمایش کشش
     1-2. تنش و کرنش
     2-2. آزمون کشش فلزات
     3-2. استحکام کششی
     4-2. استحکام تسلیم
     5-2. حد تناسب و حد الاستیکی
     6-2. درصد ازدیاد طول
     7-2. درصد کاهش سطح مقطع
     8-2. مدول الاستیک
     9-2. چقرمگی
     10-2. قانون باربا
     11-2. منحنی تنش حقیقی - کرنش حقیقی
     12-2. روش آزمون
     13-2. آزمون کشش اتصالات جوش داده شده
          1-13-2. آزمون تمام فلز جوش
          2-13-2. آزمون جوش لب به لب عرضی
          3-13-2. آزمون جوش لب به لب طولی
3. آزمون های خمش
4. آزمایش سختی
     1-4. روش های سختی سنجی
          1-1-4. آزمایش برینل
          2-1-4. آزمایش راکول
          3-1-4. آزمایش ویکرز
     2-4. ریزسختی
     3-4. آزمون سختی اتصالات جوش داده شده
5. شکست ترد و آزمایش ضربه
     1-5. شکست ترد
     2-5. آزمایش ضربه با میله شیاردار
     3-5. اهمیت منحنی دمای انتقال
     4-5. آزمون ضربه اتصالات جوش داده شده
6. آزمون شکست شکاف دار
7. آزمون های خستگی
مراجع

 

امید است که با استقبال و حمایت فراگیران و شاغلان محترم این رشته از کتب و مقالات جوشکاری و بازرسی منتشر شده، زمینه و انگیزه فعالیت هر چه بیشتر مولفان و مترجمان محترم فراهم آمده تا بیش از پیش شاهد تالیف و ترجمه کتب و مجموعه مقالات مطرح در زمینه های گوناگون علم مهندسی جوشکاری به زبان پارسی باشیم.

 

« با حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار، به توسعه نشر علوم و فنون پارسی یاری رسانیم. »